Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU)

KDU'nun Önemi

Ülkemizde öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla uygulanan çeşitli sınavlar bulunmaktadır. Bu sınavlarda öğrenciler, aldıkları puanlara göre bir sıralamaya tabii tutulurlar ve bunun dışında herhangi bir tanımlama yapılmadığı için veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri, öğrencileri hakkında sınırlı bir bilgi elde ederler. Bu sınavlarda öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve beceriler raporlanmamakta ve akademik gelişimleri süreç içerisinde takip edilmemektedir.

Bu bağlamda, öğrencilerin sınav sonuçlarının, sınav puanı gibi sayısal değerlerle değil, bu sayısal değerlere karşılık gelen yeterlik düzeyi tanımlarıyla açıklanması ve öğrenci başarısının dönemler arasında takip edilmesi amaçlarını taşıyan KDU, ülkemizde uygulanan mevcut uygulamalardan farklılık göstermektedir.

KDU ile öğrencilerin analitik düşünme, problem çözebilme, karar verebilme, çıkarım yapabilme gibi üst düzey becerilerinin de ölçülmesi hedeflenmektedir.

KDU sonuçlarının analizinde "madde tepki kuramı" kullanılmakta ve bu sayede farklı dönemlerdeki KDU uygulamaları aynı ölçeğe taşınabilmekte ve böylece öğrencilerin akademik gelişimleri takip edilebilmektedir.

KDU sonucunda elde edilen bilgilerin eğitim ve öğretim süreçlerine girdi oluşturabilmesi amacıyla öğrencilere ders çalışırken ya da konuları tekrar ederken yararlanabilecekleri, öğretmenlere de dilerlerse derslerinde kullanabilecekleri Vitamin konu anlatımları kaynak olarak sunulmaktadır.

Öğretmenler İçin Kazanım Değerlendirme Uygulaması

KDU çıktıları öğretmenlere, öğrenme-öğretme sürecinin etkinliğinin artırılmasında önemli bir araç olarak fayda sağlamaktadır.

Öğretmenler için;

  • Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilir.
  • Yeterlik düzeyi tanımları ve şube bazında öğrencilerin bu düzeylere dağılımları verilir.
  • Şube bazında öğrencilerin başarı düzeyi dağılımları verilir.
  • Öğrenme alanları bazında öğrenci başarı düzeyleri belirlenir.
  • Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilir.

KDU’nun Uygulanma Şekli

5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerine yönelik hazırlanan KDU; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ile Sosyal Bilgiler alt testleri olmak üzere, toplam 4 alt testten oluşmaktadır.

  • Uygulama, tüm Türkiye’de Sebit tarafından belirlenen tarih aralığında ve önerilen oturum sayısında gerçekleştirilmektedir.
  • Bir eğitim ve öğretim yılında Ocak ve Mayıs aylarında olmak üzere iki ayrı KDU yapılmaktadır.
  • Uygulamada kullanılacak kitapçık ve optik formlar, uygulamadan en geç iki gün önce okul yönetimine kargo ile ulaştırılmaktadır.
  • 1. Oturum; Türkçe ve Matematik testlerinin bulunduğu 1. Kitapçık ve bu kitapçığa ait optik form, 2. Oturum; Fen Bilimleri ile Sosyal Bilgiler testlerinin bulunduğu 2. Kitapçık ve bu kitapçığa ait optik form verilerek gerçekleştirilir.
  • İki oturum arasında, uygulamaya bir gün ara verilmesi önerilmektedir.

Öğretmen Raporları

Yeterlik Düzeyi Bazlı Rapor

Başarı Düzeyi Bazlı Rapor

Öğrenme Alanı Bazlı Rapor

Öğrenme Alanı Bazlı Rapor Detay

Soru Bazlı Rapor

Gelişim Bazlı Rapor

KDU, Öğretim Süreci ile Nasıl Bütünleşir?

Eğitim-öğretim yılı içinde öğrenme-öğretme süreçlerinin, öğrencilerin öğrenme düzeyleri göz önünde bulundurularak düzenlenmesi, bu süreçleri daha verimli hâle getirecektir. Öğrenci veya öğrenci grupları için uygun etkinlikler hazırlanması, farklı yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, okul genelinde öğrenme ortamının fiziksel koşullarının düzenlenmesi, araç-gereç kullanımının artırılması vb. çalışmalar, öğretim sürecinin etkinliğini artıracaktır.

KDU, öğrencilerin sadece bir konuda sahip oldukları başarı düzeyini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda uygulama kapsamında belirlenen yeterlik düzeylerindeki tanımlamalar ile öğrencilere, velilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine bilgi verir. KDU'dan daha verimli bir şekilde yararlanabilmek için, KDU sonuçlarının öğretim süreci ile bütünleştirilmesi gerekmektedir.