Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU)

Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU) nedir?

Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullara sunulan basılı bir uygulamadır.
5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik hazırlanan KDU; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ile Sosyal Bilgiler (8. sınıfta T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük) derslerine ait testlerden oluşmaktadır.
KDU’yla;

 • Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri bilişsel süreçler çerçevesinde değerlendirilmekte,
 • Uygulama sonuçları puan gibi sayısal değerler yerine, bu sayısal değerlere karşılık gelen yeterlik düzeyi tanımlarıyla verilmekte,
 • Öğrenciler, eksiklerini tamamlamaları için yönlendirilmektedirler.

KDU, ülkemizde bu özelliklere sahip ilk ve tek basılı sınavdır.

KDU hangi amaçla gerçekleştirilmektedir?

Günümüzde, yetişkin bireylerin iş yaşamında ya da günlük yaşamlarında aktif ve başarılı olmaları için gerekli becerilerin, kendilerine eğitim sürecinde kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bir ülkedeki eğitim sürecinin ve öğrenci başarılarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve yıllar boyunca takip edilmesi o ülkenin temel eğitim politikaları arasında bulunmalıdır.
Uluslararası bir çalışma olan PISA uygulaması, ülkelerin geleceğini belirleyecek temel eğitim ve öğretim sürecini tamamlamış olan 15 yaş grubu öğrencilerin, günlük yaşamdaki problemleri çözme becerileri üzerine odaklanmaktadır. Benzer çalışmalara, TIMSS ve PIRLS uygulamaları da örnek gösterilebilir. Bu bakış açısı, uluslararası anlamda kabul görmekte ve ülkelerin eğitim sistemlerini etkilemektedir.
Bu nedenle, geleceğin yetişkin bireyleri olacak bugünün öğrencilerinin sahip oldukları bilişsel becerilerin, bu bakış açısıyla belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu yapılırken, elde edilen bilginin eğitim ve öğretim süreçlerine girdi oluşturabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir uygulama olan KDU’yla amaçlanan;

 • Millî Eğitim Bakanlığının edinilmesini hedeflediği kazanımların, bilişsel süreçler (uygulama, bilgi sahibi olma, akıl yürütme) göz önüne alınarak ölçülmesi ve öğrencilerin yeterlik düzeylerinin belirlenmesi,
 • Öğrencilerin, puanlamaya ve sıralamaya tabi tutulmadan, sahip oldukları bilgi ve becerilerin tespit edilmesi,
 • Öğrencilerin akademik gelişimlerinin takip edilmesi,
 • Öğrencilerin Vitamin Ortaokul içerisindeki ilgili konu anlatımlarına yönlendirilerek, KDU sonucunda ortaya çıkan eksiklerini gidermelerinin sağlanması,
 • Kurum yöneticilerine, okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere, eğitim ve öğretim süreçlerini hedef odaklı planlamalarını sağlayacak güvenilir verilerden oluşan, ayrıntılı online raporlar verilmesidir.

KDU’nun diğer merkezî sınavlardan farkı nedir?

Ülkemizde, öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla uygulanan çeşitli sınavlar bulunmaktadır. Bu sınavlarda öğrenciler, aldıkları puanlara göre sıralanmaktadırlar. Bunun dışında herhangi bir tanımlama yapılmadığı için öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler sınırlı bir bilgi elde ederler.
KDU’da diğer uygulamalardan farklı olarak;

 • Öğrencilere puan vermek ve onları sıralamak yerine yeterlik seviyeleri, yani neler yapabileceklerini belirlenmekte ve eksiklerini gidermeleri için çözümler sunulmaktadır.
 • Farklı zorluk düzeyindeki; uygulama, bilgi sahibi olma, akıl yürütme gibi bilişsel seviyeleri temsil eden sorularla, hem her bir öğrencinin hem de farklı yeterlik seviyelerindeki öğrencilerden oluşan bir sınıfın, öğrenme düzeyinin doğru tanımlanması sağlanmaktadır.
 • Uygulamalar arasında bağlantı kurulmasını sağlayan bir yapı kullanılmaktadır. Böylece, öğrencilerin zaman içerisindeki performanslarının, dolayısıyla akademik gelişimlerinin izlenmesi mümkün olmaktadır.
 • Sonuçların analizinde "Madde Tepki Kuramı" kullanılmaktadır. Bu sayede, öğrencilerin cevaplayacakları soru sayısı artırılmadan, ölçme değerlendirme çalışmasında kullanılacak toplam soru sayısı artırılmıştır.

KDU'da yöneticiye, öğretmene, öğrenciye hangi raporlar veriliyor?

KDU sonuçları; kurum yöneticisi, okul müdürü, öğretmen, öğrenci için ayrı ayrı, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde raporlanır.

Kurum yöneticisine verilen raporlar:

 • Kurum Geneli ve Kurum Okulları Gelişim Raporu
 • Kurum Geneli Yeterlik Düzeylerine Dağılım Analizi
 • Kurum Okullarının Yeterlik Düzeyi Bazında Karşılaştırılması

Birden fazla okulun, genel merkeze bağlı olduğu grup okulları için hazırlanan bu raporlarda, genel merkeze bağlı okullarının KDU sonuçları bir arada değerlendirilmektedir.

Kurum yöneticisi bu raporları inceleyerek, hem genel merkeze bağlı okulların hem de farklı sınıf düzeyindeki öğrencilerin, “yeterlik” düzeylerini karşılaştırmalı olarak görmektedir. Böylece eğitim ve öğretim sürecini, genel merkeze bağlı her bir okulun ve sınıf düzeyinin ihtiyaçlarına özel planlamakta, akademik gelişimi verilere dayalı olarak takip etmekte ve hedef odaklı yönlendirmelerde bulunarak okul başarısını artırmaktadır.

Okul müdürüne verilen raporlar;

 • Okul Geneli Gelişim Raporu
 • Okul Geneli Yeterlik Düzeylerine Dağılım Analizi
 • Şube Geneli Yeterlik Düzeylerine Dağılım Analizi

Okul müdürü bu raporları inceleyerek, okulunda farklı sınıf düzeyindeki öğrencilerin şubeler bazında “yeterlik” düzeylerini karşılaştırmalı olarak görmektedir. Böylece her sınıf düzeyinin şube bazında ihtiyaçlarına yönelik ek ders ve etüt uygulamaları planlamakta, akademik gelişimi verilere dayalı olarak takip etmekte ve hedef odaklı yönlendirmelerde bulunarak okul başarasını artırmaktadır.

Öğretmene verilen raporlar;

 • KDU Gelişim Raporu
 • Yeterlik Düzeyi Bazlı Rapor
 • Başarı Düzeyi Bazlı Rapor
 • Öğrenme Alanı Bazlı Rapor
 • Soru Bazlı Rapor

 
Öğretmen bu raporları inceleyerek, sınıfındaki öğrencilerin “başarı” düzeylerini ve “yeterlik” düzeylerini karşılaştırmalı olarak görmekte, akademik gelişimlerini verilere dayalı olarak takip etmektedir. Böylece sınıfın ihtiyacına yönelik ders planı hazırlamanın yanı sıra, her bir öğrenciye eksik olduğu konularla ilgili hedef odaklı yönlendirmelerde bulunarak sınıf başarısını artırmaktadır.

Öğrenciye verilen raporlar;

 • Soru Bazlı Rapor
 • Genel Performans/Başarı Düzeyi Bazlı Rapor
 • Yeterlik Düzeyi Bazlı Rapor
 • Öğrenme Alanı Bazlı Rapor

Öğrenci bu raporları inceleyerek, tüm derslerdeki “başarı” düzeyi ve her ders için “yeterlik” düzeyi hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Böylece;  eksiklerini görmekte, olası eksikleri hakkında öngörü kazanmakta, bu eksikleri gidermesi için yapması gerekenler hakkında yönlendirilmekte ve hedef odaklı çalışarak akademik başarısını yükseltmektedir.

KDU öğretmen raporlarına nasıl ulaşabilirim?

KDU öğretmen raporlarına ulaşmak için;

 • Vitamin’e giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki “Raporlarım” alanına tıklayın.
 • Açılan ekranda “ÖĞRETMEN RAPORLARI”nı seçin.
 • “KDU RAPORLARI”na tıklayın.
 • Karşınıza çıkacak ekranda, “KDU Gelişim Raporu” ve okulunuzun katıldığı uygulamaların listesi mevcuttur. Bu listede, raporunu görüntülemek istediğiniz uygulamanın yanındaki “KDU Raporu” düğmesine tıklayın.

Yeterlik düzeyi bazlı değerlendirme ne demek? Bu değerlendirmeye ait sonuç raporlarını nasıl kullanabilirim?

Yeterlik düzeyi bazlı değerlendirme, öğrencilerin derslerde sahip oldukları bilgi ve beceri düzeylerinin sınav puanı gibi sayısal değerlerle değil, bu sayısal değerlere karşılık gelen sözel ifadelerle açıklanmasını sağlayan tanımlamalar içermektedir.
Bu tanımlamalar sayesinde, öğrencinin eğitsel potansiyeli yorumlanmakta ve ilgili ders için neyi yapabileceğini gösteren sonuç raporları oluşturulmaktadır.
Öğrencilerin bulundukları yeterlik düzeylerinin belirlenmesiyle, öğrenme-öğretme süreci öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmekte ve etkili eğitsel süreçler tasarlanabilmektedir.

Bir eğitim ve öğretim yılında kaç farklı KDU uygulanmaktadır? Bu uygulamalar ne zaman yapılmaktadır?

Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde iki farklı Kazanım Değerlendirme Uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar şunlardır:

 • KDU Dönem Sonu Değerlendirmesi (Ocak)
 • KDU Yıl Sonu Değerlendirmesi (Mayıs)

KDU tarihleri belirlenirken neler dikkate alınıyor?

KDU’yla; analitik düşünme, problem çözebilme, karar verebilme, çıkarım yapabilme gibi üst düzey becerilerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (8. sınıfta T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük) derslerini kapsayan KDU, yılda iki kez dönem sonlarında uygulanmaktadır.

Bu sayede, farklı dönemlerdeki KDU uygulamalarının sonuç raporlarıyla, öğrencilerin akademik gelişimleri takip edilebilmektedir.

KDU nasıl uygulanır?

 • 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik hazırlanan KDU; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ile Sosyal Bilgiler (8. sınıfta T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük) derslerine ait testlerden oluşmaktadır.
 • Uygulama, tüm Türkiye’de Sebit tarafından belirlenip ilan edilen tarih aralığında gerçekleştirilmektedir.
 • Uygulama 2 oturumdan oluşmaktadır. Oturumlar, birbirini takip eden günlerde yapılabileceği gibi, bir gün ara verilerek de uygulanabilmektedir.
 • Uygulamada kullanılacak kitapçık ve optik formlar, uygulamadan en geç 2 gün önce okul yönetimine kargo ile ulaştırılmaktadır.
 • 1. Oturum, Türkçe ve Matematik testlerinin bulunduğu 1. kitapçık ve bu kitapçığa ait optik form verilerek gerçekleştirilir.
 • 2. Oturum, Fen Bilimleri ile Sosyal Bilgiler testlerinin bulunduğu 2. kitapçık ve bu kitapçığa ait optik form verilerek gerçekleştirilir.
 • Uygulamadan hemen sonra “sadece optik formlar”, okul tarafından yönerge metinlerinde yer alan adrese kargoyla gönderilmelidir.

KDU’daki soru kitapçıklarında neden farklı sorular bulunmaktadır? Bu durum, sonuç raporlarını nasıl etkiler?

KDU’nun amaçlarından biri, öğrencilerin cevapladıkları soru sayısını artırmadan, değerlendirmede kullanılan soru sayısını artırmak ve böylece daha hassas bir ölçüm yaparak güvenilir raporlar sunmaktır.

Uygulama kitapçıklarında kullanılan farklı sorular sayesinde, değerlendirmenin yapıldığı toplam soru sayısı artırılmış olmaktadır.

Bunun yanı sıra, kitapçıklarda farklı zorluk seviyesinde sorular yer alabilmektedir. Bu durumda, sorunun zorluk seviyesi göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığından, sonuç raporlarında eşitsizlik oluşmamaktadır.  “A”, “B” ve “C” kitapçıklarının test sonucu üzerinde birbirinden farklı etkisi olmamaktadır.

Öğrenme alanı bazlı raporda, uygulamadaki tüm sorular doğru cevaplanmasına rağmen, başarı yüzdesi %100 görünmüyor. Neden?

Öğrenme alanı bazlı raporda yer alan grafik, testteki sorulara verilen cevaplara dayanarak, öğrencinin benzer sorularla karşılaştığında “ne kadarını cevaplayabileceğine” yönelik bir “tahmin” sunmaktadır. Böylece öğrencinin, benzer sorularla karşılaştığında, ne kadar başarılı olacağı tahmin edilmektedir.
Bu nedenlerle, soruların tamamı doğru cevaplanmış olmasına rağmen, öğrenme alanı bazlı rapordaki grafikte, başarı düzeyi %100 olarak görünmeyebilir.

Sorularınız için kdu@sebit.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz.