16  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, demokrasinin tanımı yapılacak ve temel ilkelerinden bahsedilecektir. Demokrasi,bireylerin kendileri ile ilgili konularda kendi iradeleri ile karar verebildikleri, insan haklarına saygıyı esas olan yönetim şeklidir.
  • Bu konu anlatımında, 18. yüzyılda Aydınlanma Çağı'nın etkisindeki düşünürlerin fikirleri ile demokrasiye yaptığı katkılar anlatılacaktır. 17. yüzyıla kadar gerçekleşen buluşlar,coğrafi keşifler ve Rönesans ve reform hareketleri 18. yüzyılda Aydınlanma Çağı için zemin hazırlamıştır. Aydın...
  • Bu alıştırmada demokrasini tarihi ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak demokrasinin tarihsel gelişimi hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Demokrasi kelimesi Eski Yunanca'da halk anlamına gelen demo, yönetim anlamına gelen krasi sözcüklerinin...
  • Bu konu anlatımında, Orta Çağ'da demokrasinin gelişimi süreci için atılan bazı adımlar açıklanacaktır. Orta Çağ’da Avrupa’da kilise ve feodal yapı baskın olması sebebiyle demokrasinin gelişimi, bilim ve sanat alanındaki yenilikler ve yeni düşüncelerin ortaya çıkması engellenmiştir...
  • Bu alıştırmada devletler ve yönetim biçimleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak demokrasi ve yönetim biçimleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir devletin tek bir kişi tarafından yönetilmesi ile ortaya çıkan yönetim biçimine monarşi, ayrıcalıklı bir gr...
  • Bu konu anlatımında, bazı yönetim biçimleri ve özellikleri açıklanacaktır. Geçmişten günümüze devletlerin yönetim biçimleri farklılıklar göstermiştir. Oligarşi, monarşi, teokrasi ve cumhuriyet farklı yönetim biçimlerine örnek olarak verilebilir. Bu yönetim biçimlerinde hakimiyete sahip olan güç ve y...
  • Bu konu anlatımında, Fransız İhtilâli'nin nedenleri ve demokrasinin gelişimi açısından etkileri anlatılacaktır. Aydınlanma döneminde düşünce sistemindeki değişiklikle birlikte ortaya çıkan siyasi ve sosyal gelişmelerin etkisi, en belirgin olarak 1789’da Fransa’da gerçekleşen Fransız İhti...
  • Çağdaşlaşma yolunda Türk kadını ile ilgili konu anlatımında yüzyıllar boyunca tüm dünyada ve Osmanlı toplumunda da var olan erkek egemen toplum düşüncesi, Fransız İhtilali'nden sonra insan hakları düşüncesinin ön plana çıkmasıyla tüm dünyada bu alanda yaşanan değişim ve bu değişimin etkisiyle ülkemi...
  • Bu alıştırmayı çözerek insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Demokratik yönetimlerde yaşama hakkına, kişi dokunulmazlığı hakkına, din ve vicdan özgürlüğüne ve düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerekir.
  • Bu konu anlatımında, özgürlük ve eşitlik kavramları açıklanmaktadır. İnsan hakları bildirgesinde hürriyet ya da özgürlük, insanların başka insanların özgürlüğünü kısıtlamadan dilediğini yapabilmesi olarak tanımlanmıştır. Eşitlik, dini inançları dili, cinsiyeti, siyasi düşüncesi ve benzeri özellikler...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!