Kansu Uygur Devleti ve Doğu Türkistan Uygur Devleti - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra Uygurların yerleşmek için göç ettikleri bölgeler ve bu bölgelerde kurdukları devletlerin siyasi tarihleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Kansu Uygur Devleti ile Doğu Türkistan Uygur Devleti'nin kuruluşu, siyasi ve ticari ilişkilerinden bahsedilmektedir. Çin ve Moğolların Uygurlar üzerindeki etkisine de değinilmektedir.

Uygur Devleti’nin 840 yılında yıkılmasından sonra Beşbalık, Turfan ve Tanrı Dağları çevresindeki bölgeye yerleşen Uygurlar, 856 yılında Doğu Türkistan Uygur Devleti’ni; Çin’in kuzeyindeki Kansu bölgesine yerleşen Uygurlar ise, 10. Yüzyılın başlarında Kansu Uygur Devleti’ni kurmuşlardır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu okuma metninde, yazıtlarda rastlanan bilgilerden Orhun ve Selenga Nehirleri arasında yaşadıkları anlaşılan Oğuzların, Balkanlar ve Anadolu’ya uzanan siyasi tarihi anlatılmakta; Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmaları ve böylece Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde öncülük etmelerine değinilmektedi...
  • Bu okuma metninde, Balkaş Gölü civarında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Peçeneklerin daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta ve Bizans İmparatorluğu, Selçuklular gibi büyük devletlerle olan ilişki ve mücadelelerinden bahsedilmektedir.
  • Bu okuma metninde, Fin-Ugor kavimlerinin Don Nehri kıyılarında yaşayan Onogurlarla kaynaşması sonucu ortaya çıkan Macarlar anlatılmaktadır. Ayrıca, bugünkü Sibirya bölgesinin adını aldığı Sabirler kavminin yerleşim yerleri, göçleri ve egemenliği altında bulundukları devletler anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu