Çokgeni Tanıyalım - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, çokgen, içbükey ve dışbükey çokgen tanımlanarak, özellikleri açıklanmaktadır.

n ∈ ℕ ve n ≥ 3 olmak üzere aynı düzlemde ardışık üç tanesi doğrusal olmayan A₁, A₂, .....Aₙ noktalarının oluşturduğu A₁A₂, A₂ A₃....Aₙ₋₁ Aₙ..... doğru parçalarının birleşim kümesine çokgen adı verilir. Çokgeni oluşturan doğru parçalarına “çokgenin kenarları”, doğru parçalarının birleşim yerlerine de “çokgenin köşeleri” denir. Çokgenin iç bölgesinde seçilen herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası her zaman çokgenin iç bölgesinde kalıyorsa, bu çokgene “dışbukey çokgen” denir. Tersi durumda bu çokgene “içbükey çokgen” denir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu