İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (20 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, Afrika’nın kuzeydoğusunda tarihin uzun bir döneminde var olan Mısır uygarlığı anlatılmaktadır. Canlandırmada, Mısır uygarlığının toplum yapısı, kültürel özellikleri ve bilim tarihine yaptıkları katkılar anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, tarih boyunca İran’da kurulan uygarlıklar anlatılmaktadır. Canlandırmada, Medler ve Perslerin kültürel ve siyasi özelliklerine değinilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, tarihin uzun bir döneminde varlığını korumuş olan Çin uygarlığının kültürel, toplumsal, dinî ve siyasi özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Çin uygarlığının bilim tarihine yaptıkları katkılar ve uygarlığın oluşumunda Orta Asya Türklerinin etkisi anlat...
  • Bu konu anlatımında, Hint uygarlıkları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Hindistan coğrafyasında kurulan uygarlıkların tarihinin hangi dönemlere kadar uzandığı, bu uygarlıkların genel özellikleri, dinî inanç sistemleri ve kast sistemi anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu’da kurulan uygarlıkların genel özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Anadolu'dan geçen ticaret yolları, Anadolu'nun farklı kültürlerin yurdu olmasının nedenleri anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Ege ve Eski Yunan uygarlıklarının ortaya çıkışları ve yaşayış biçimleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Ege ve eski yunan uygarlıklarının Girit, Miken Eski Yunan medeniyeti olmak üzere üç dönem hâlinde tarih sahnesinde yer aldıkları anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Orta Asya kültürleri ve bu kültürlerin tarihî geçmişleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Orta Asya kültürlerinden; Anav, Afanesyevo, Andronova, Tagar ve Karasuk kültürlerinden bahsedilmektedir. Karadeniz’in kuzeyinde önemli bir uygarlık olarak var olmuş İskitlerin tarihi ...
  • Bu konu anlatımında, Asur Devleti ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurluların kurdukları devlet ve kültürel özellikleri anlatılmaktadır. Anadolu’da bulunan ilk yazılı kaynakların ve ilk kütüphanenin Asurlulara ait olduğu ...
  • Bu konu anlatımında, Anadolu’da büyük bir uygarlık kurmuş olan Hattiler anlatılmaktadır. Canlandırmada, Hattilerin Anadolu’da bıraktıkları kültürel kalıntılar ve uygarlığın genel özellikleri anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Babiller ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Mezopotamya uygarlıklarından Babillerin çeşitli dönemlerde kurdukları I. ve II. Babiller devletlerinin tarihî, kültürel ve mimari özellikleri anlatılmaktadır.