İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (32 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, Eski Yunan'dan itibaren madde, atom ve kimyasal bağ kavramlarının gelişimi Demokritos, Aristo, Dalton ve Avogadro gibi Filozof ve bilim insanlarının çalışmalarına yer verilerek anlatılmaktadır. Kimyasal bağlar, farklı ya da aynı tür atomların birarada kalmasını sağla...
  • Bu konu anlatımında, sabit oranlar yasası hatırlatılarak John Dalton'un da moleküllerin birleşme oranlarıyla ilgili Katlı Oranlar Kanunu'nundan bahsedilmiştir. 1799’da Fransız Kimyager Joseph Louis Proust; sentetik bakır karbonatı, cevherinden çıkarılan bakır karbonatla karşılaştırarak bakır karbona...
  • Bu konu anlatımında, kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren bütün maddelerin kütlelerinin toplamının tepkimeden çıkan bütün maddelerin toplamına eşit olması açıklanmaktadır. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütlesi, tepkimeden çıkan maddelerin kütlesine eşittir.
  • Bu konu anlatımında, atom kütlesi ve izotop kavramları açıklanmaktadır. Ayrıca izotopların atom kütlelerinin, atomların doğada bulunma yüzdelerinden hesaplandığı anlatılmaktadır. Doğadaki bazı elementler eşit sayıda protona sahip olsalar da, farklı sayıda nötrona sahiptirler. Farklı nötron sayıların...
  • Bu konu anlatımında, izotop kavramı tekrar edilmekte, “atomik kütle birimi” kavramı açıklanmaktadır. Bir atomik kütle birimi, karbon-12 atomunun kütlesinin on ikide biri olarak tanımlanır.
  • Bu interaktif etkinlikte,  kütle spektrometresi tekniğiyle bazı elementlerin doğada bulunan her bir izotopunun yüzde oranının hesaplanması istenmekte, daha sonra elde edilen verilerden yararlanarak elementlerin atom kütleleri hesaplanmaktadır. Ayrıca kütle spektrometresi tekniği kısaca açıklanmaktad...
  • Bu interaktif etkinlikte, ideal koşullar altında tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesinin, tepkime sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşit olduğu gözlemlenmekte, bu durum kütlenin korunumu yasası olarak anlatılmaktadır. Kütlenin korunumu kanunu bir tepkimede girenlerin kütlesinin ürünlerin...
  • Bu interaktif etkinlikte, katlı oranlar kanununa göre farklı elementlerin oluşturduğu moleküllerin formüllerinin nasıl bulunduğu incelenmektedir. Katlı oranlar kanununa göre bir bileşikteki elementler arasındaki oran mümkün olan en küçük tam sayı şeklinde yazılır.
  • Bu interaktif etkinlikte,  Rutherford altın plaka deneyi ile Thomson atom modelinden farklı sonuçlar çıktığı açıklanarak Rutherford atom modeli tanıtılmıştır. 1918 yılında Rutherford, atom çekirdeğindeki pozitif yüklü bir parçacık olan protonu keşfetti.
  • ”Fe2O3 bileşiğinde demirin oksijen atomuna kütle oranı 7/3'tür. 28 gram demir, kaç gram oksijenle birleşir ve kaç gram demir (III) oksit (Fe2O3) oluşur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.