İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (404 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, atomların bağ yapma eğilimlerinin, en düşük enerji seviyesi ve en kararlı yapı ile ilgili oluğundan; soy gazların elektron dizilimlerinin en kararlı yapıda olduğundan bahsedilmektedir. Atomlar başka atomlarla elektron alış verişi yaparak veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak ...
  • Bu konu anlatımında, elektronegatiflik kavramı tanımlanmaktadır. Linus Pauling, elementlerin elektronegatifliklerini kıyaslamak için, kendi adını taşıyan bir ölçek geliştirmiştir: “Pauling Elektronegatiflik Ölçeği” Bu ölçeğe göre, elektronegatiflik değeri yüksek atomlar, elektronları daha güçlü çeke...
  • Bu konu anlatımında, atom kütlesi ve izotop kavramları açıklanmaktadır. Ayrıca izotopların atom kütlelerinin, atomların doğada bulunma yüzdelerinden hesaplandığı anlatılmaktadır. Doğadaki bazı elementler eşit sayıda protona sahip olsalar da, farklı sayıda nötrona sahiptirler. Farklı nötron sayıların...
  • Bu konu anlatımında, elektronların, atom çekirdeği çevresinde bulut gibi yayıldığı belirtilmekte, atom yarıçapı kavramı açıklanmaktadır. Atom yarıçapı, atomun merkezinden elektron bulutunun dış sınırına kadar olan mesafe olarak tanımlanabilir.
  • Bu konu anlatımında, iyonlaşma enerjisi kavramı tanımlanmakta; iyonlaşma enerjisi özelliğinin, periyodik tabloda nasıl bir değişim gösterdiği açıklanmaktadır. İyonlaşma enerjisi, gaz hâlde bulunan nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjidir. Bir elektron koparmak için gereken enerj...
  • Bu interaktif etkinlikte, kimyasal tepkime denkleminde girenler ve ürünler tanıtılmaktadır. Kütlenin korunumu yasasından yola çıkarak tepkimeye giren maddelerin atom sayısının, tepkime sonucu oluşan ürünlerin atom sayılarına eşit olması gerektiği anlatılmaktadır. Denklem denkleştirme kuralları özetl...
  • Bu konu anlatımında, kovalent bağların özellikleri açıklanmaktadır. Ametaller, elektron alma eğilimindedir ve kendi aralarında elektron paylaşarak kovalent bağ oluşturur.
  • Bu konu anlatımında, iyonik bağların özellikleri açıklanmaktadır. Metaller, genelde daha düşük elektronegatiflik değerlerine sahiptir ve elektron verme eğilimindedir. Diğer yandan ametaller, daha yüksek elektronegatiflik değerlerine sahiptir ve elektron alma eğilimindedir. Bu çekimlerin sonucunda me...
  • Bu konu anlatımında, kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren bütün maddelerin kütlelerinin toplamının tepkimeden çıkan bütün maddelerin toplamına eşit olması açıklanmaktadır. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütlesi, tepkimeden çıkan maddelerin kütlesine eşittir.
  • Bu konu anlatımında, sabit oranlar yasası hatırlatılarak John Dalton'un da moleküllerin birleşme oranlarıyla ilgili Katlı Oranlar Kanunu'nundan bahsedilmiştir. 1799’da Fransız Kimyager Joseph Louis Proust; sentetik bakır karbonatı, cevherinden çıkarılan bakır karbonatla karşılaştırarak bakır karbona...