İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (21 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, tarihte kurulan ilk Türk devletlerinin genel özellikleri ve tarihte Türk adının devlet adı olarak ilk kez Kök Türkler tarafından kullanıldığı anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, II. Köktürklerin kuruluşundan yıkılışına kadarki süreçte yaşanılan siyasi olaylar açıklanmaktadır. Canlandırmada, Türklerin I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasının ardından yaşanan Çin esaretinden kurtularak kurduğu II. Kök Türk Devleti'nin siyasi t...
  • Bu konu anlatımında, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen komutanlar tarafından kurulan ilk Türk beylikleri ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş dönemi ve Miryokefalon Savaşı'nın sebebi ve sonuçları anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Uygur Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadarki süreçte yaşanılan siyasi ve kültürel olaylardan bahsedilmektedir. Canlandırmada, ilk yerleşik yaşama geçen kavim olan Uygurların kurduğu Uygur Devleti’nin siyasi tarihi, 8. yüzyılda Türklerin yaşam tarzı...
  • Bu konu anlatımında, Kavimler Göçü sonrasında Karadeniz’in kuzeyinde Avrupa Hun Devleti’nin kurulması, Türklerin tarihte ilk kez Anadolu’ya ayak basması anlatılmaktadır. Canlandırmada, ünlü Hun İmparatoru Attilâ Döneminde yapılan siyasi ve askerî mücadeleler ve Avrupa Hun...
  • Bu konu anlatımında, Orta Asya bölgesinin özellikleri ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Orta Asya'da yaşayan toplumları göçebe yaşam tarzına iten nedenler, Büyük Hun...
  • Bu konu anlatımında, Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra Uygurların yerleşmek için göç ettikleri bölgeler ve bu bölgelerde kurdukları devletlerin siyasi tarihleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, Kansu Uygur Devleti ile Doğu Türkistan Uygur Devleti'nin kuruluşu, siy...
  • Bu konu anlatımında, Türk adının kökeni ve Türklerin ana yurdu hakkında bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Türklerin ana yurdunun Orta Asya olduğu ve Türklerin Anadolu’ya gelerek yerleşme sürecinden bahsedilmektedir. Orta Asya bölgesinin özellikleri, Türkleri göçebe yaşam tarzına iten ned...
  • Bu konu anlatımında, Asya Hun Devleti'nin Siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Eski Türklerde devletlerin ve Asya Hun Devleti'nin yönetilme biçimleri, devlet yönetiminde esas alınan kuralların kaynakla...
  • Bu okuma metninde, I. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasından sonra Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’da bir hakanlık olarak kurulan Hazarlar anlatılmakta, bu hakanlığın siyasi tarihi ve yönetim yapısından bahsedilmektedir.