İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (404 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, çökelti (çökelek) kavramı böbrek taşı oluşumu üzerinden açıklanmaktadır. Çökelti veya çökelek iki veya daha fazla çözeltinin bir araya gelerek oluşturduğu suda çözünmeyen bileşiklerdir.
  • Bu konu anlatımında, fiziksel ve kimyasal değişimler hakkında bilgiler verilmektedir. Fiziksel değişimde maddenin şekli veya görünüşü değişir, ama maddenin niteliği değişmez.
  • Bu konu anlatımında, maddenin hal değişimi sırasında çevresiyle ısı alışverişinde bulunduğu anlatılmaktadır. Suyun katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz hale geçerken ortamdan ısı aldığı anlatılmaktadır. Madde, hal değişimi sırasında, çevreden ısı alır veya çevreye ısı verir.
  • Bu konu anlatımında, buharlaşma hızına etki eden faktörler; bağıl nem, sıcaklık, sıvının yüzey alanı ve rüzgâr olarak verilip örneklerle anlatılmıştır. Su, her sıcaklıkta buharlaşabilir. Ancak sıcaklık artışı, moleküllerin ortalama hızının ve yüzeyden kaçabilen molekül sayısının artmasına sebep oldu...
  • Bu konu anlatımında, jeotermal kaynaklar anlatılmakta ve Türkiye’deki jeotermal kaynaklar hakkında bilgiler verilmektedir. Yer kabuğunun derinliklerinde ısınan ve çeşitli mineraller içeren sıcak su ve buharın, doğal yollarla yeryüzüne çıktığı yerlere jeotermal kaynak denir.
  • Bu konu anlatımında, iyonik bağların sağlamlığının fiziksel özelliklere etkisi ve iyonik bağın sağlamlığını etkileyen faktörler anlatılmaktadır. İyonik bağ güçlü bir etkileşim olduğu için bu tür bileşiklerin erime ve kaynama noktaları çok yüksektir.
  • Bu konu anlatımında, nötrleşme tepkimeleri ve titrasyon hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca titrant, analit, indikatör ve dönüm noktası kavramları açıklanmaktadır. Nötrleşme tepkimeleri bir asit ve bir bazın bir araya gelerek su ve tuz oluşturdukları reaksiyonlardır.
  • Bu konu anlatımında, alkali ve toprak alkali metaller de dâhil olmak üzere s bloku elementlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılmaktadır. s bloku elementleri çok reaktif olduklarından, su ve oksijenle tepkimeye girer ve doğada elementel halde bulunmaz.
  • Bu konu anlatımında, sabit basınca sahip pistonlu bir kapta bulunan gazın mol sayısı ile hacmi arasındaki ilişki (avogadro hipotezi) anlatılmaktadır. Basınç ve sıcaklığı sabit tutulan bir gazın hacmi, miktarıyla doğru orantılıdır.
  • Bu konu anlatımında, kuvvetli asit ve kuvvetli bazın titrasyonu, dönüm noktası ve titrasyon eğrileri hakkında bilgiler verilmektedir. Kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir bazın titrasyonu gerçekleştiğinde bir nötrleşme tepkimesi olur ve çözeltinin dönüm noktasındaki pH değeri yedidir.