İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (404 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında, kristal yapılı katı elementler, kristal yapıları farklı grafit ve elmas maddeleri üzerinden anlatılmıştır. Grafit, karbon elementinin özel bir dizilimle bir araya gelmesi sonucu oluşur.
  • Bu konu anlatımında, enerji kaynaklarından biri olan rüzgârın önemi ve diğer enerji kaynaklarına göre avantajları anlatılmaktadır. Canlandırmada, rüzgârın elektrik enerjisi eldesinde kullanıldığından ve rüzgâr tribünlerinden bahsedilmektedir. Temiz enerji kaynaklarından bir tanesi de rüzgâr enerjisi...
  • Bu konu anlatımında, kimyada verilen herhangi bir çözeltinin derişimini tanımlamak için kullanılan ölçülerden kütle kesri ve kütle yüzdesi tanımlanmaktadır.  Kütle kesri, karışım içerisindeki bir maddenin kütlesinin toplam karışım kütlesine oranıdır. Kütle kesri yüzle çarpıldığında kütle yüzd...
  • Bu konu anlatımında, Rutherford'un alfa ışınları deneyi ile atomdaki pozitif yüklü çekirdeğin varlığının nasıl kanıtlandığı anlatılmaktadır. Pozitif yükün tamamının ve atom kütlesinin büyük bir bölümünün toplandığı bölüme atom çekirdeği denir.
  • Bu konu anlatımında, uranyum zenginleştirmde Graham yasasından faydalanıldığı anlatılmakta ve bu Graham yasası açıklanmaktadır. Gaz difüzyonu uranyum zenginleştirilmede kullanılan bir teknolojidir. Graham yasasına göre, iki gazın difüzyon hızları oranı, atom ya da molekül ağırlıkları oranının tersin...
  • Bu konu anlatımında, çözünme, çözelti, çözünen ve çözücü kavramları örneklerle anlatılmaktadır. Canlandırmada, farklı çözelti örnekleri üzerinden çözünen ve çözücü örnekleri verilmektedir. Bir karışımı oluşturan bileşenler, karışımın her yerinde aynı oranda bulunuyorsa bu tür karışımlara “homojen ka...
  • Bu konu anlatımında, kovalent bağın nasıl oluştuğu açıklanmaktadır. Ametal atomlarının kararlı elektron dizilimine ulaşabilmek için elektronlarını ortak kullanacağı suyun ve hidroklorik asidin oluşumu üzerinden anlatılmıştır. Ametaller kendi aralarında kovalent bağ oluştururlar.
  • Bu konu anlatımında, ozon tabakası anlatılmaktadır. Ozon tabakasının atmosferin hangi tabakasında olduğundan bahsedilmektedir. Ozon tabakasının faydaları, ozon tabakasında meydana gelen değişikliğin ne gibi zararlara sebep olduğu anlatılmaktadır. Ozon tabakası, Güneş'ten gelen zararlı ışınları tutar...
  • Bu konu anlatımında, atomların bağ yapma eğilimlerinin, en düşük enerji seviyesi ve en kararlı yapı ile ilgili oluğundan; soy gazların elektron dizilimlerinin en kararlı yapıda olduğundan bahsedilmektedir. Atomlar başka atomlarla elektron alış verişi yaparak veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak ...
  • Bu konu anlatımında, ayrışma ve birleşme tepkimeleri günlük hatyattan örneklerle açıklanmaktadır. İki veya daha fazla element ya da molekülün bir araya gelerek daha büyük bir molekül oluşturduğu tepkimelere “birleşme tepkimesi” ya da “sentez tepkimesi” denir.