İlgili Konu Anlatımları ve Video Çözümlü Sorular (391 Sonuç)
  • Bu konu anlatımında; kütle hareketi tanımı yapılmakta olup, kütle hareketini engellemek için alınması gereken önlemler anlatılmaktadır. Eğimli yamaçlarda yer çekimine bağlı olarak meydana gelen yer değiştirme hareketlerine “kütle hareketleri” denir. 
  • Bu konu anlatımında, püskürük (volkanik) kayaç türlerinden iç püskürük ve dış püskürük kayaçlar örneklerle anlatılır. Magmanın volkanik faaliyetleri sonucunda soğuyup katılaşması ile oluşan kayaçlar “püskürük kayaçlar”, diğer bir adıyla “volkanik kayaçlar”dır.
  • Bu konu anlatımında, geçmişten günümüze Türk dünyasında haritacılığın gelişimi işlenmektedir. Türk dünyası içinde bilinen en eski Türk haritası, Kaşgarlı Mahmut’un XI. yüzyılın ikinci yarısında yazdığı “Divanü Lugati’t-Türk” adlı eserinde yer alan dünya haritasıdır.
  • Bu konu anlatımında, yer şekillerini haritada gösterme yöntemleri tanıtılmaktadır. Yeryüzünün üç boyutlu yüzey şekillerini iki boyutlu haritalar üzerinde göstermek oldukça zordur. Bunun için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 
  • Bu konu anlatımında; noktasal, çizgisel ve alansal coğrafi bilgi türleri tanıtılmaktadır. Sınırlar, akarsular, boru hatları, kara ve demir yolları ise yeryüzünde çizgisel bir görünüşe sahip, hat şeklinde ilerleyen doğal veya beşerî özelliklere ait bilgilerdir.
  • Bu konu anlatımında, izohips yöntemiyle yer şekillerinin gösterimi anlatılmaktadır. İzohipsler, diğer bir deyişle eş yükselti eğrileri, deniz seviyesine göre aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerdir.
  • Bu konu anlatımında, ikincil ekonomik faaliyetler tanımlanarak sanayi sektörü hakkında bilgi verilmektedir. Ekonomik faaliyetler, gelirin sağlandığı kaynağa göre birincil ekonomik faaliyetler, ikincil ekonomik faaliyetler ve üçüncül ekonomik faaliyetler olmak üzere üçe ayrılır.
  • Bu konu anlatımında, Türkiye'nin özel konumunun iklimine etkisi anlatılmaktadır. Kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe havadaki nem oranının azalması yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu karasal iklim koşullarının ülkemizde yaşanmasına neden olur.
  • Bu konu anlatımında, eş yükselti eğrileri kullanılarak yer şekillerinin profilinin nasıl çıkarıldığı anlatılmaktadır. Coğrafyada, yer şekilerinin yandan görünüşüne “profil” adı verilir.
  • Bu konu anlatımında, konik projeksiyon yönteminin özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmektedir. Konik projeksiyon yöntemiyle bir harita oluşturulurken, bir düzlemin yerküre üzerindeki belirli enlem dairelerine teğet olacak biçimde koni şeklinde sarıldığı varsayılır.